Loading

4 ARABSKÁ ŘÍŠE V 7. - 13. STOLETÍ

(zpracováno z: Bernard Lewis: Dějiny Blízkého východu. Praha NLN 2002 + středoškolské učebnice)

POLITICKÝ VÝVOJ, EXPANZE

semitské kmeny Arabů na Arabském poloostrově
– zemědělství jen při pobřeží a v oázách
– úrodné oblasti na jihu – Hidžaz
- sever – jen pouště
– kočovné kmeny (nomádi) – chov ovcí, koz, velbloudů
– války o vodu mezi kmeny
- kulturní vlivy z byzantské a perské říše
- společnost nejednotná – do 7. století polyteismus – sjednocení až díky islámu


počátek islámu

Muhammad (Mohamed)
– rodina Kurajšovců
– narodil se asi 571 ve městě Mekka
– první hlasatel islámu
– „prorok Alláhův“

622 - Mohamed musel opustit Mekku kvůli represím
– přijali ho v oáze Jathrib
– později přejmenováno na Medína
– odchod Mohameda se nazývá v arabštině hidžra (=emigrace)
– počátek muslimského letopočtu i počátek Arabské říše
- v Medíně – vznik první islámské náboženské obce (umma)
– Mohamed uznán za nejvyšší náboženskou, politickou i vojenskou autoritu

boje s pohanskou Mekkou
– po osmi letech dobyta
– přešla na islám
- kmeny sjednoceny
Mohamed v čele státu – 632 zemřel

za nástupce zvolen Abú Bakr – titul chalífa
- zástupce nebo nástupce – spor jestli zástupce Boha, nebo nástupce proroka
– vznik úřadu chalífy – nejvyšší moc v islámském světě

pak se vládci střídají – známý: Umar – výboje ( z Kostky - Omar)

začíná svatá válka = džihad
– v průběhu 7. století získána Sýrie, Mezopotámie, Egypt, Palestina a dobyta Persie


konec 7. století – říše se začíná rozpínat
– směr na východ: Asie – Indie, Čína
- směr na západ: po severoafrickém pobřeží k Atlantiku
- jih: černá Afrika
- sever: Evropa

- řada podmaněných národů přešla na islám a začala ho šířit dál
– např. Berbeři v Africe nebo Peršané v íránsko turecké oblasti

jednotný jazyk – arabština
státní náboženství – islám

na dobytých územích zakládali strategicky výhodná města (amsáry)
– zde převaha arabského obyvatelstva
– lepší arabizace zbytku území
– např. Basra v Iráku a Fustát v Egyptě

- k jinověrcům se nechovali nenávistně, ale muslimové měli četné výhody (např. nižší daně)
– většina podmaněných národů přešla na islám dobrovolně

od pol. 7. stol. vládne Uthmán (v Kostce – Osmán)
– rod Umajjovců
– problémy s aristokracií
– bojovala o výhody
- 654 – 655 boje s Byzancí
– 656 Uthmán zavražděn svými souvěrci
– v zemi propuká válka mezi Araby


od r. 661 vládnou Umajjovci

– historiografy jsou hodnoceni spíše negativně
- ale uklidnila se situace v zemi díky četným kompromisům
– říši se podařilo udržet jednotnou
– položeny základy administrativy, společnosti a kultury

Arabská říše už není ovlivňována cizími kulturami
- stává se novou velmocí
- centrum přeneseno do Damašku

685 – 705 vládne Abdulmalik
– dává poprvé razit zlaté mince
- dal postavit Skalní dóm v Jeruzalémě
- vzniká nový správní systém, úředním jazykem arabština

711 – Arabové porazili Vizigóty na Pyrenejském poloostrově
– odtud útok na Galii
zastaveni Franky 732 u Poitiers majordomem Karlem Martelem
– v Hispánii Arabové založili tzv. cordóbský chalífát
– všude šířili islám
– poarabštění obyvatelstva

- poslední Umajjovci – zaveden nový daňový systém

sílí nespokojenost
– názory, že se islám začal ubírat špatným směrem
– chalífát byl podle Arabů instituce, která měla sloužit islámu
- zvrhlo se to – slouží jen úzké skupince vládnoucích
– diskuze: kdo a jak má vládnout
– paradox: pokud má být zachována jednota, musí se posílit moc státu x tím se poruší mravní a společenské zásady islámu

pol. 8. stol. končí vláda Umajjovců
– svrženi povstáním Abú Muslima
- nastupují Abbásovci – příbuzní Mohameda

- za Abbásovců lepší postavení pro poloaraby a Peršany
– už tolik nezáleženo na původu, ale na přízni panovníka
- přenesení centra do Bagdádu
- vytvořena stálá armáda podle perského modelu + úřednický aparát
– opírá se o ně moc chalífy
- snaha obnovit náboženskou a kulturní jednotu říše
– přestavba Mekky a Medíny
– organizace pravidelných poutí + pronásledování muslimských sekt (manichejců)

Žádné komentáře:

Okomentovat