Loading

7 ÚLOHA CÍRKVE V RANÉM STŘEDOVĚKU

Křesťanství existovalo už v římské říši - 313 císař Konstantin vydal edikt milánský, který zrovnoprávnil křesťanství s ostatními náboženstvími, do té doby křesťané pronásledováni.

Konstantinova donace
– předává papeži světskou moc
- nadřazenost církevní moci nad světskou X je to falzum

Za císaře Theodosia I. se stalo jediným povoleným náboženstvím (zakázal pohanské kulty)


Křesťanství
  • spočívá ve víře v Ježíše Krista, který svou vykupitelskou smrtí na kříži sňal z lidstva dědičný hřích a ukázal mu cestu ke spáse a věčnému životu, při Poslední soudu budou skuteční křesťané vyvoleni navěky žít v nebeském království
  • Desatero Božích přikázání = zásady správného života člověka
  • podstata křesťanství: život v míru, láska k lidem, pomoc trpícím, poskytnutí odpuštění, odsouzení násilí, rovnost mezi lidmi, morální pravidla
  • Boží trojice: Bůh otec, Kristus, Duch svatý
  • Bible (Písmo svaté): posvátná kniha – Starý + Nový zákon
  • kříž = symbol křesťanství, ukřižování
V raném středověku měla většina lidí o křesťanství jen povrchní představy, uplatnění pohanských představ.

Křesťanská církev
- jediná významná instituce, která přežila rozpad antického impéria
- od počátku středověku jediná uznávaná ideologie - křesťanský univerzalismus + nejdůležitější nositel vzdělanosti, zásadní myšlenka - přijetím křesťanské víry lze dosáhnout spasení, poskytovalo útěchu a jistotu

Náboženští filozofové – sv. Augustin – dílo O státě božím - odděluje záležitosti světské a duchovní.

V raném středověku 5 patriarchátů (Konstantinopol, Řím, Jeruzalém, Antiochie, Alexandrie).
- původně rovnost věřících (kněží i laiků)
- biskupové = zástupci apoštolů (Kristových učedníků) na zemi

Učení o
- rovnosti lidí – nastane po smrti
- hříchu – život v nebi X v pekle
- trojím lidu – dáno od Boha, nelze změnit
• duchovenstvo – modlí se za blaho všech, konají církevní obřady
• šlechta – vládne a bojuje (ochrana všech)
• poddaní – pracují, musí poslouchat pány

Žádné komentáře:

Okomentovat