Loading

61 FORMY HOSPODÁŘSKÉ, VOJENSKÉ A POLITICKÉ INTEGRACE V EVROPĚ PO ROCE 1945

vznik ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ (OSN, UN)
- 1945 v San Francisku

CHARTA OSN
– ochrana míru, občanských a lidských práv, sociálního pokroku a blahobytu, rovnosti lidí a národů
– Všeobecná deklarace lidských práv vydána v roce 1948
- podepsána 50 státy – včetně ČSR
- nevměšování se do věcí samostatných států => ani v diktaturách

systém:
VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ
– zastoupení všech států - dnes skoro všechny
− 1 hlas = každá země
− svolávání vždy v září
RADA BEZPEČNOSTI
– 5 stálých členů – USA, SSSR, VB, Francie, Čína + 6 volených nestálých členů
− stálí členové = právo veta, ostatní členové bez tohoto práva
− výkonná pravomoc, odpovědnost za světový mír
SEKRETARIÁT OSN
− generální tajemník – v současnosti Coffi Annan
MEZINÁRODNÍ SOUDNÍ DVŮR
− v Haagu
− 15 soudců z různých zemí - mezinárodní spory
EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ RADA


Potrestání válečných zločinů
− vymezeny tři druhy zločinů - proti míru, proti lidskosti a válečné zločiny
MEZINÁRODNÍ VOJENSKÝ TRIBUNÁL V NORIMBERKU
- srpen 1945 – říjen 1946
- zástupci SSSR, USA, VB a Francie
MEZINÁRODNÍ TRIBUNÁL V TOKIU
- květen 1946 – listopad 1948


Odsuny Němců
– schváleny v Postupimi, souhlas SSSR, výhrady západu – důraz na organizaci a humánní postupy
− zpočátku úmysl potrestat a vystěhovat aktivní zločince a zločince
− „divoké odsuny“ – živelnost, zvůle, násilí ponižování - nespravedlivě potrestaní


ORGANIZACE PRO EVROSPKOU HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI – 1948, 16 zemí

EVROPSKÁ RADA − 1949
− politický poradní orgán
− 15 členů
− sídlo ve Štrasburku

NATO – 1949 ve Washingtonu
− vojenské a politické sdružení západních demokratických států v čele s USA
− USA, VB, Francie, Kanada, Belgie, Nizozemí, Itálie, Lucemburk, Norsko, Portugalsko, Island, Dánsko
− 1952 – Řecko, Turecko
− 1955 – SRN
− 1982 – Španělsko

MONTÁNNÍ UNIE V PAŘÍŽI – 1951
− dohoda o společném trhu mezi Francií, Beneluxem, Itálií, SRN

EVROSPKÉ OBRANNÉ SPOLEČENSTVÍ – 1952
− Benelux, Francie, SRN
− suverenita SRN => vlastní armáda = BUNDESWEHRU

EVROSPLÉ HOSPODÁŘSKÉ SPOLEČENSTVÍ – 1957
− odstranění celních bariér => volný vnitřní trh

EVROPSKÝ PARLAMENT – 1958

EVROPSKÝ SOUDNÍ DVŮR – 1958


VARŠAVSKÝ PAKT – 1955
− vojenský a politický pakt komunistického bloku
− příprava na možný konflikt s vnějším nepřítelem
− ČSR, Polsko, NDR, SSST, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánie
− jednotná zahraniční politika
− společné vedení armád - maršál KONĚV
− zbrojení – SSSR vodíková i atomová bomba
− rozpuštěn v roce 1991

NATO a Varšav. pakt – dva nepřátelské bloky – politika vzájemného politického zastrašování
− politická, hospodářská a ideologická unifikace sovět. bloku
− zahraniční politika – tábor míru a socialismu x imperialistům ze západu


Sovět. blok – ekonomická integrace
- RADA VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI (RVHP)
- koordinace a plánování - mezinárodní dělba práce
- vzájemný obchod
- závislost satelitů na SSSR
- důraz na těžbu surovin a těžký průmysl => nedostatek spotřebního zboží
- likvidace soukromého sektoru => násilná kolektivizace
- činnost ukončena 1990


- 2. POL. 70. LET - aktivizace záp. politiky, další fáze evr. integrace (vstup VB a severských zemí do evr. struktur)
- dokončen proces dekolonizace (osvobození posledních portugalských kolonií - Mosambik)
- potírání komunismu i katol. církví (od r. 1978 papežem polský Karol Wojtyla - Jan Pavel II.)

Žádné komentáře:

Okomentovat