Loading

53.1 NEJVÝZNAČNĚJŠÍ SMĚRY AVANTGARDY

Během první světové války a po ní vzniklo množství různých avantgardních směrů, proudů a hnutí. Některé zasáhly jen jednu oblast umění, jiné se odrazily ve všech uměleckých oblastech.

Abstraktivismus
Nefigurativní, abstraktní malířství a sochařství. Jeho počátky se datují kolem roku 1910, kdy Vasilij Kandinskij namaloval v Mnichově svůj první abstraktní obraz. Vyhraněnou podobou se a. projevil v architektuře skrze umělecký směr konstruktivismus.

Dadaismus
Zrodil se uprostřed první světové války ve Švýcarsku a v USA jako protest proti nesmyslnému vraždění na jejích frontách. Hlavním principem dadaismu je využití náhody, která přináší nesmyslné souvislosti, vymykající se racionálnímu chápaní. Dadaisté objevili nové tvůrčí metody (koláž, ready-made).

Expresionismus
Směr projevující se zejména ve výtvarném umění, literatuře a dramatické tvorbě. Odrážel společenskou dobovou krizi plnou sociálních rozporů. Mezi používanými technikami vystupují v malířství do popředí technika dřevořezu a akvarel. Expresionismus se nejprve projevil ve výtvarném umění v tvorbě skupin Die Brűcke a Der blaue Reiter. Druhou skupinu tvořili výtvarník Vasilij Kandinskij a Paul Klee. Působili na Bauhausu a vzájemně se ovlivňovali. Zkoumali vnitřní význam barvy, geometrické formy a jejich souvislosti. Za hlavního představitele e. je považován norský malíř Edvard Munch.

Futurismus
Umělecký směr stojící na počátku avantgardy. Vznikl v Itálii, objevuje se však i v Rusku. Projevoval obdiv k technické civilizaci a radikální odpor ke způsobu života předindustriální společnosti a vůči mocenskému postavení katolické církve. Ústředními tématy f. byl pohyb, rychlost, síla, destrukce, … Futuristické okouzlení technikou přejal český, mezinárodně uznávaný směr avantgardy poetismus (někdy však považován za odnož kubofuturismu).

Kubismus
(fr. cube – krychle), malířský a sochařský směr (ovšem projevil se i v literatuře – některé básně Jeana Cocteaua), který se zcela odlišil od dosavadního pojetí obrazové reality. Podnětem vzniku bylo poznání oceánského a negerského sochařství. Představitel k. Pablo Picasso řekl: „Maluji předměty tak, jak je myslím, nikoliv jak je vidím“. Kubismus se projevil také v české architektuře způsobem, jaký nemá obdobu nikde ve světě.

Kubofuturismus
Jako kubofuturismus se označuje spojení některých kubistických prvků s prvky futurismu. Někdy se za představitele kubofuturismu považuje básník a dramatik Guillaume Apollinaire.

Funkcionalismus
Architektonický mezinárodní směr evropské avantgardy, jehož základním heslem bylo: forma následuje funkci. Architektura je považována za organizaci životního dění ve smyslu biologickém, sociálním, ekonomickém, psychickém a technickém. F. přerostl meze architektury a snažil se být novým způsobem myšlení. Podstatu f. objasnil architekt Le Corbusier a formuloval jeho manifest. Je považován za poslední společný mezinárodní sloh.

Surrealismus
Zrodil se r. 1924 v pařížské dadaistické skupině. Hlavní postavou s. hnuti byl André Breton, který s. definoval jako čistý psychický automatismus. Diktát myšlení bez jakéhokoliv rozumového dozoru, mimo jakékoliv estetické nebo mravní zřetele. Inspirován byl především psychoanalýzou Sigmunda Freuda.Literatura:

* B. Mráz: Dějiny výtvarné kultury, 2002
* J. Baleka: Výtvarné umění; Výkladový slovník, 2002
* J. Pavelka; I. Pospíšil: Slovník epoch, směrů, skupin a manifestů, 1993

Žádné komentáře:

Okomentovat