Loading

12.5 REFORMACE

Napravení církve.

V Německu byl silný vliv Říma, rostla potřeba peněz, papeži investovali do stavebních projektů, luxusní způsob života na papežském dvoře, rostly náklady na vojenské výpravy – nové poplatky, dávky.

Množí se stížnosti na papežskou správní praxi a soudnictví. Stížnosti byly shrnuty pod názvem Stížnosti německého národa – předneseny roku 1456 na sněmu kurfiřtů ve Frankfurtu.

Častý obchod s odpustky – Johann Tetzel – kazatel ve prospěch odpustků – výnos sloužil na stavbu chrámu sv. Petra v Římě, ale ve skutečnosti byla polovina určena na splacení dluhů mladého Albrechta Braniborského, aby mohl kurii zaplatit své církevní hodnosti (byl arcibiskupem mohučským, magdeburským,…)

To vše pohnulo Luthera k sepsání 95 tezí - říjen 1517 – 95 tezí proti obchodu s odpustky na dveřích kostela ve Wittenberku. Svým prohlášením dal průchod dlouho zadržovanému protestu proti zesvětštění církve, získal ohlas u veřejnosti.

V Římě zahájili dominikáni kacířský protest proti Lutherovi

1520 – spálil papežskou bulu, v níž mu hrozila církevní klatba.

1520 – spis Ke křesťanské šlechtě německého národa o zlepšení církevního stavu – apeluje na císaře a říšské stavy, aby provedly církevní a sociální reformy a svolali koncil.
- O babylónském zajetí církve - připouští jen 3 svátosti – křest, večeři Páně a pokání
- O svobodě křesťana

1521
– na říšském sněmu ve Wormsu odmítl odvolat – říšská klatba, pronásledování přívrženců.
Skrývá se na hradě Wartburg – překládal do němčiny nový zákon, aby umožnil všem křesťanům přístup k bibli.

Ve Wittenberku nastaly značné nepokoje, 1522 se vrátil.

1524 – 1525 Selská válka
– náboženské a sociální požadavky
– Luther tento boj odsoudil jako ohrožení evangelia
– ztratil tak sympatie

Žádné komentáře:

Okomentovat