Loading

6.1 KYJEVSKÁ RUS

 • největší říše v E
 • zemědělství, pěstování obilí, lov, rybolov
 • východní Slované obývali území mezi řekami Vislou a Dněprem - vedla tu obchodní cesta od Baltského moře do Konstatinopole (látky, kožešiny, jantar, vosk)
 • kmenové svazy na obranu před kočovníky z jižních stepí - kmen Rusů
 • změny ve spol. struktuře: rozpad občiny = rolnická pospolitost se společným vlastnictvím půdy, v čele kníže, bojaři – dědičné pozemkové majetky, rolníci
 • opevněná hradiště = mocenská a hospodářská centra
 • stát východních Slovanů X průnik dalších kmenů – Varjagové (Vikingové = Normané – kupci, vojáci) - stali se vládci ve významných slovanských střediscích
 • centra Kyjev, Novgorod
 • 862 se moci v Novgorodě chopil kníže Rurik (Rurikovci)
 • 882 nástupce Oleg - porazil kyjevská knížata Askolda a Dira
 • sjednocení vlády Kyjeva a Novgorodu - zakladatel rurikovské dynastie + státu Kyjevská Rus, tažení do Cařihradu - mír
 • nástupce Igor (912 – 945) – pokračoval ve sjednocování východoslovanského území, zabit během povstání Drevljanů (slovanský kmen)
 • regentská vlády jeho manželky Olgy (vládla za syna)
 • syn Svjatoslav (od r. 945) – konflikty s Bulharskem - 2. výpravy
 • Vladimír I. (978 – 1015) – rozšíření územního a pol. vlivu státu, rozdělení území na správní celky, bojaři = urozená ruská šlechta, 987 přijetí křesťanství východního typu z Byzance (sňatek se sestrou byzant. císaře)
 • vznik klášterů, růst vzdělanosti, budování církevní správy, rozšíření byzantské kultury
 • v souvislosti s přijetím křesťanství dochází k rozvoji písemnictví, bohoslužba sloužena ve staroslověnštině, literární díla psaná cyrilicí - z ní azbuka
 • syn Jaroslav „Moudrý“ (1019 – 1054) – největší rozkvět kyjevského státu v 1. pol. 11. stol. (hosp., pol., kul.), vydal nejstarší ruský zákoník a nástupnický řád, kterým se snažil předejít sporům o trůn (neúspěšně)
 • země rozdělena na 3 části: Izjaslav – Kyjev + Novgorod, Svjatoslav – Černigov, Sevolo – Rostov
 • útoky kočovných Polovců
 • chrám sv. Sofie, Pečerský klášter
 • Vladimir Monomach (1113 – 1125)ovládl a sjednotil celou Rus, potlačil povstání, vydal tzv. pravdy = ruské zákony, oporou jeho moci dvůr + bojarstvo, obchod s Byzancí
 • mnich Nestor - soupis ruských dějin
 • byliny = ústně tradované skladby s hrdinskou tématikou
 • kyjevský stát se rozpadl v průběhu 12. stol. na řadu menších knížectví
 • neschopnost čelit nájezdům asijských kočovníků - tatarské a mongolské kmeny - Čingischán + vnuk Batú
 • 1223 Rusové poraženi na řece Kalce - vznik tatarského státu Zlatá horda
 • v Novgorodě vláda Alexandra Něvského - nutnost obrany před útoky Švédů - 1240 je porazil na řece Něvě, odrazil i útoky řádu německých rytířů

Žádné komentáře:

Okomentovat