Loading

17.3 IV. FÁZE - VÁLKA ŠVÉDSKÁ (1630 - 1635)

 • v létě roku 1630 se švédský král Gustav Adolf vylodil v ústí řeky Odry a zahájil vpád do Meklenburska a Pomořan; na jeho stranu se přidal kurfiřt saský a kurfiřt braniborský
 • švédská armáda se rekrutovala ze svobodných švédských a finských sedláků, lidí hluboce věřících a oddaných svému králi; postupné zavádění stejnokroje, modernější výzbroj a progresivnější taktiky
 • císař byl roku 1631 poražen u Breitenfeldu
 • Gustavu Adolfovi se tak otevřela cesta do německého vnitrozemí, rozmístil posádky ve středním Německu a vpadl až do Bavorska, Gustav Adolf porazil generála Tillyho v bitvě u Lechu (Tilly přišel o život)
 • roku 1631 se saským vojskům (vojevůdce Armin) podařilo dočasně obsadit Čechy
 • v tomto momentu císař opět do svých služeb povolal Albrechta z Valdštejna, který využil svých zkušeností a obrovského majetku a shromáždil nové vojsko, s nímž obsadil Čechy, vytlačil Švédy i z jižní části říše
 • roku 1632 se Gustav Adolf a Albrecht z Valdštejna střetli v bitvě u Lützenu (nedaleko Lipska) - bitva dopadla nerozhodně, ale padl Gustav Adolf
 • jeho nástupkyní se stala princezna Kristýna, která však tíhne ke katolictví, švédskou politiku vedl kancléř Axel Oxenstierna – nebyl však takovou osobností jako Gustav A.
 • v této chvíli začal tajně Valdštejn vyjednávat se Švédy (1633 porazil u Stínavy Švédy, ale ze zajetí propustil všechny důstojníky)
 • zůstává otázka, zda chtěl Valdštejn získat jen čas nebo opravdu přejít na švédskou stranu
 • císař nakonec dal pokyn k jeho odstranění – roku 1634 byl spolu se svými důvěrníky (Adam Trčka, hrabě Vilém Kinský, Jindřich Niemann, Kristián Ilov) zavražděn v Chebu
 • akceschopnost císařské armády tímto činem neutrpěla, ba naopak – Valdštějnova zdržovací taktika se osvědčila: Švédové byli vyčerpáni kontrolou rozsáhlých území + jejich armáda se začala podobat ostatním žoldnéřským armádám, když ztratila svou národnostní a náboženskou jednotnost a do svých řad přijímala různé dobrodruhy všech stavů, jazyků a vyznání - loupení, žhářství… , do říše navíc přišly čerstvé posily ze Španělska
 • 1634 byli Švédové poraženi v bitvě u Nördlingenu ( císařský generál Gallas) – Švédové byli zatlačeni k Baltskému moři
 • 1635 podepsán pražský mír: saský kurfiřt dostal obojí Lužici, mír i s některými dalšími protestantskými knížaty
 • v této chvíli, když již boj ustával a blížil se císařský triumf, do války vstoupila Francie

Žádné komentáře:

Okomentovat