Loading

13.9 OD PODDANSTVÍ KE SVOBODĚ

 • 18. stol. vesnice s větším podílem obyv. zaměstnaných v řemeslných a průmyslových odvětvích
 • 19. stol. tovární dělnictvo: hospodářství jako doplněk výživy
 • zvětšující se počet obyvatel domu od 16. stol – větší členitost stavení, někdy i zdvihnutí o obytné patro
 • na sociální poměry i kulturu vliv střídání konjunktur a depresí
 • 17 stol. : válka, dlouhodobé ochlazování - evropská menší doba ledová
 • kolem českých měst po 30ti leté válce zmizely vinice; nadále klesal konzum vína ve prospěch piva – z pšeničného na ječný slad
 • Anglie: drobní freeholdeři, svobodní střední rolníci, v časech deprese nuceni prodávat svá hospodářství - pol. 19. stol. –dvě třetiny půdy v rukou 4 tis. landlordů-pronajímali milionu pachtýřů – zaměstnávajících přes milion svobodných námezdních dělníků; během 200 let zmizely v SA. rolníci, jejichž postavení lze přirovnat k ke kontinentálním sedlákům
 • Čechy: pol. 18.stol. ¼ hodp. půdy obhosp. velkostatkem
 • postavení rolníků začal víc než kdy jindy ovlivňovat stát; něk. obl. FRA a N2M-možnost se z poddanství vykoupit
 • Skandinávie: udržela se tam masa svobodných rolníků – stát se o ně mohl při prosazování byrokratického absolutismu opírat právě o ně proti šlechtické opozici; zákon z roku 1680 - švédští aristokraté měli vrátit předtím uchvácené královské starky a na nich usedlé sedláky osvobodit z poddanství
 • Čechy: velké povstání poddaných r. 1680 – absolutistický režim začal upravovat robotní normy
 • Velké povstání poddaných v Čechách a na Moravě roku 1775 napomohlo při prosazování robotní reformy; poddaní hleděli na panovníky jako na své ochránce; kult Josefa II. jako selského císaře
 • Marie Terezie - 1774 výnos o povinné školní docházce od 6 do 12 let; znalost čtení a psaní a poučení o nových výr. technologiích pro budoucí hosp.
 • změna rolnické mentality, vzrůst sebevědomí, zač. 19. stol. touha po občan. svobodě
 • na vesnicích, které neměli čistě zemědělskou povahu . v 19. stol přibývalo, pracoviště se místně oddělila od bydliště, dům přestal být člověku centrem světa
 • Průměrný věk k roku 1900 47 let, 1950 – 66 let
 • po 1. sv v. se v novostavbách na vsi projevili vlivy moderní architektury městském konec 19. stol.stavení dřevěná nahraž. zděnými
 • 1848: zrušení poddanství
 • osvícenská osvěta: zdlouhavý proces odpoutávání venkovana od tradiční kultury
 • konec 19. stol.- tovární výrobky cenově dostupnými, doplňovaly na selských usedlostech stále více tradiční nástroje

Žádné komentáře:

Okomentovat